Vi hjälper dig att få områdets finaste gräsmatta.
Vi arbetar med produkter av högsta kvalitet och ger dig support hela vägen.

Anlägg gräsmatta med rullgräs på duk eller med våra kvalitetsgräsfrön + nyetableringsgödning. Vi hittar den lösningen som passar dig och din plats bäst.

leaf-center-01

Gräsfrön och arter

Rörsvingel Gräsfrö

Rödsvingel

Rödsvingel, Festuca rubra

Rödsvingel, Festuca rubra
Ingår i de flesta blandningar pga dess goda och breda egenskaper. Tät, klarar låga klipphöjder, vinterhärdig, konkurrerar bra på torra näringsfattiga jordar och konkurreras lätt bort på tyngre näringsrika
och blöta jordar. Klarar sig bra i skugga. Slitagetoleransen är inte så bra och därför kompletteras
blandningar ofta med t ex ängsgröe och/eller rajgräs.

Rödsvingel delas upp i följande underarter med utlöpare och rhizomer:

Rödsvingel långa utlöpare, Festuca rubra rubra
Sorterna i denna grupp har talrika underjordiska utlöpare som tätar ihop skadade ytor bra men har glesare skottbildning, även om framsteg gjorts på tätheten de sista åren. Sorterna avkastar mer frö skörd och har starkare tillväxt. Framförallt lämplig till vägslänter och andra naturområden.

Rödsvingel korta utlöpare, Festuca rubra litoralis
Finbladigare än gruppen långa utlöpare, läker skadade ytor snabbt och har mycket täta sorter i gruppen som används till bl a greener. Salttoleransen är förhållandevis mycket hög och används därför också i miljöer där salt är en faktor att beakta, t ex refuger, skärgårdsmiljöer etc.

Rödsvingel tätvuxen, Festuca rubra commutata
Mycket hög skottäthet och torktolerans. Underarten är den mest förekommande av alla arter i de flesta blandningarna på marknaden.

Hårdsvingel, Festuca trachyphylla, syn longifolia
Hårdsvingel har hög skottäthet och tuvat växtsätt. Bladen är styva och fast plantan utsätts för torka så bibehåller arten en fin färg. Låga näringskrav och låg tillväxt gör att den blandar sig väl med rödsvingel.

Fårsvingel, Festuca ovina, syn tenuifolia
Ett tuvat gräs med något grågröna blad. Bladen är styvare än rödsvingelns. Arten är extremt torktålig, lågväxande och växer bra på lätta sand-och grusjordar. Fårsvingeln används på torra, extensiva områden samt som foggräs mellan t ex stenplattor.

 

Art
Rödsvingel
Hårdsvingel
Fårsvingel

Antal milj frö/kg
0,9
1,1
1,4

Utsädesmängd kg/100 kvm
2
2
2

*Groningstid dagar
7–14
7–14
7–14

* Groningstiden är under normala förhållanden och kan starkt variera

angsgroe engelskt rajgräs
westerwoldiskt rajgräs

Ängsgröe, Poa pratensis och Engelskt rajgräs

Ängsgröe & Engelskt rajgräs

Ängsgröe, Poa pratensis
Ängsgröe tål kraftigt slitage, har mycket god vinterhärdighet och växer långsamt. Ängsgröe bildar rikligt med utlöpare/rhizomer som håller ihop gräsmattan väl och växer ihop skadade ytor. Ängsgröe trivs och konkurrerar bäst i soliga lägen och är mer näringskrävande än t ex svingelarterna. I torra och sandiga jordar konkurrerar ängsgröen dåligt. Ängsgröe tillsammans med engelskt rajgräs passar perfekt till ytor med högt slitage, t ex fotbollsplaner etc. Stor
variation på bladbredd mellan sorterna 2–5 mm. Fröet är ljusgroende och skall sås mycket grunt. Etableringstiden är långsam, fröet gror på ca 3 veckor vilket gör att såbäddsberedningen och vattentillgång är extra viktig.

Engelskt rajgräs, Lolium perenne
Tuvat gräs som har överlägset bäst slitagetolerans och snabbast groning under normala temperaturer, efter ca 5–7 dagar så kan man se de första stråna. Arten drabbas lätt av utvintringssvampar i t ex Norrland och bl a därför passar rajgräs bra ihop med ängsgröe i sportblandningar.

I bladen ser man ribbor som gör bladen slitstarka, det för med sig att bladen gärna fransar sig vid
klippning med dåliga knivar.

Sorter med rhizomer är under försöksstadie.

Westerwoldiskt rajgräs, Lolium multiflorum var. Westerwoldicum
Ettårigt rajgräs förknippas normalt som fodergräs med groning på låga temperaturer och extremt snabb tillväxt. Sedan några år tillbaka har det förädlats fram grönytesorter där man tagit tillvara på de fina egenskaper som groning på runt 5°C och snabb tillväxt. Detta utnyttjas t ex tidigt på våren då fotbollsplaner och teeytor snabbt behöver komma igång.

Blandas med flerårigt rajgräs och ängsgröe för långsiktighet.

Tetraploid flerårigt rajgräs, Lolium perenne, tetraploid
Gror snabbare än traditionella rajgrässorter, kan gro ända ner till 3-5 graders marktemperatur. Detta möjliggör en tidigare etablering på våren och längre ut på hösten. Tetraploid rajgräs är också mer vinterhärdigt jämfört med traditionellt gräs men också mer torktåligt. Slitstyrkan är lägre än traditionellt rajgräs men utvecklingen går snabbt fram med nya sorter. Perfekt i blandning med traditionellt rajgräs och ängsgröe för en slitstark och friskare gräsmatta. Framförallt passande till olika sportplaner. Finns numera i SuperSport, NordicSport och SnabbSport S.

 

Art
Ängsgröe
Engelskt rajgräs
W.Woldiskt rajgräs
Tetraploid rajgräs

Antal milj frö/kg
3,0
0,7
0,3
0,3

Utsädesmängd kg/100 kvm
1,1
3,5–5,0
4,5–5,0
4,5–5,0

*Groningstid dagar
15–21
5–10
4–7
4–7

* Groningstiden är under normala förhållanden och kan starkt variera

Rödven

Rödven gräsfröfamilj

Rödven

Rödven, Agrostis capillaris
Rödven har mycket hög skottäthet och bildar både ovan och underjordiska utlöpare. Arten ger mycket täta, fina och mjuka mattor. De flesta sorterna på marknaden har mycket goda övervintringsegenskaper. Rödven klarar sig bra på torra och magra jordar men för att kunna producera en vacker matta fordras en ganska intensiv skötsel med relativt kraftig gödsling. Rödven får en vacker fin vippa om man låter den växa fritt, t ex i blomsterängar.

Vårt sortutbud:
Sorterna är väl beprövade i vårt nordiska klimat och presterar toppresultat i greenförsök. Kan med fördel även användas till allt från vanliga gräsytor till naturområden.

Jorvik  – 10 kg
Fler och fler intresserar sig igen för rödven och det är en av anledningarna till att bl a Jorvik introduceras på marknaden. Jorvik klarar konkurrensen som toppsort mot andra rödvenssorter men även i konkurrens mot krypvensorter av toppklass. Mycket bra resultat i de norska försöken.

Kärrgröe, Poa trivialis
Snabbetablerad ljusgroende art. Tillhör de mest skuggtoleranta arterna, tål låg nedklippning och trivs i fuktig miljö. Kärrgröe används mycket i skuggblandningar och som stödsådd på greener. Tidigare användes mycket vitgröe till att stödså greener med på våren men tack vare de nya kärrgröe sorterna på marknaden så minskar efterfrågan på vitgröe, som betecknas lite slarvigt som ogräs. Ring din säljare för mer information om vårt Kärrgröesortiment.

 

Art
Brunven
Krypven
Rödven
Kärrgröe

Antal milj frö/kg
17–18
15–16
13–14
5

Utsädesmängd kg/100 kvm
0,6
0,7
0,7
1–3

*Groningstid dagar
5–7
5–7
7–14
5–8

* Groningstiden är under normala förhållanden och kan starkt variera

Bring nature in your home.

We don’t cut corners to maximize our profit.

Pic1